အသစ်တိုးတက်လာသော MyJobs မှကြိုဆိုပါသည်။ မှတ်ပုံတင်၊ သင်၏ဝင်ငွေနှင့်အလုပ်ရှာပါ!  သင်၏လျှို့ဝှက်နံပါတ်ကိုဒီမှာပြန်လည်ရယူပါ။.
အသစ်

အလုပ်အကျဉ်းချုပ်

Minimum Qualification: Bachelor Experience Level: Mid level Experience Length: 2 years

  • အနိမ့်ဆုံးပညာအရည်အချင်း: Bachelor
  • အတွေ့အကြုံအဆင့်: Mid level
  • အတွေ့အကြုံကြာချိန်: 2 years

လုပ်ငန်းတာဝန်သတ်မှတ်ချက်

• တကကြသိုလမွှ ဘှဲရရှိပှီးသူဖှစရွပါမညွ။


• Content Writer လုပသွကွ အနညွးဆုံး (၂) နှစွ ရှိရပါမညွ။


• Creative idea မှားဖှငွ့ စိတဝွငစွားစရာကောငွးတဲ့ Content မှားကို အခါအားလှောစွှာ ရေးသားနိုငရွမညွ။


• လူအမှားစိတဝွငစွား၍ Trend နှငွ့အညီ မိမိလုပငွနွးနှငွ့   ဆကစွပသွော Content မှားကို ဖနတွီးနိုငရွပါမညွ။


• Task Assign မှားကိုလညွး အခှိနမွှီပှီး မှောကအွောငွ ဆောငရွှကရွပါမညွ။


• FMCG, Delivery  လုပငွနွးဖှစွ၍ အစားအသောကမွှားအား လူအမှား၏ စွိတဝွငစွားမှု ရရှိစရနွေ ရေးသားနိုငရွပါမညွ။


• Design Knowledge , Marketing Knowledge ရှိရပါမညွ။


အလုပ်အကိုင်မျှဝေပါ

လျောက်ထားရန်၀င်ပါ

အသိပေးချက်များအသက်သွင်းရန် လုံခြုံမှုရှိပါစေ - နောက်ဆုံးရ အလုပ်များနှင့်သတင်းအချက်အလက်များရယူပါ
အသက်သွင်းရန်
အသိပေးချက်များရပ်ဆိုင်းရန် နောက်ဆုံးရအလုပ်များနှင့် သတင်းများအသိပေးချက်ရယူနေမှုကိုရပ်ဆိုင်းပါ။
ရပ်ဆိုင်းရန်
Yangon
| အချိန်ပြည့်အလုပ်အမျိုုးအစား |
$ လျှို့၀ှက်အပ်သော
Yangon
| အချိန်ပြည့်အလုပ်အမျိုုးအစား |
$ လျှို့၀ှက်အပ်သော
Yangon
| အချိန်ပြည့်အလုပ်အမျိုုးအစား |
$ လျှို့၀ှက်အပ်သော
Yangon
| အချိန်ပြည့်အလုပ်အမျိုုးအစား |
$ လျှို့၀ှက်အပ်သော