MyJobs မှာ အခမဲ့ စီဗီ ရယူလိုက်ပါ။ သင့်ရဲ့ အလုပ်အကိုင် ရာဇဝင်ကို ၈၀% ပြည့်အောင် ဖြည့်စွက်ပြီး အဆင်သင့် စီဗီ ကို အခမဲ့ ရယူနိုင်ပါပြီ။  ဤနေရာတွင် ဖြည့်လိုက်ပါ။

အလုပ်အကျဉ်းချုပ်

Finance Assistant (Sintgaing)

 • ဘွဲ့ အမျိုးအစား: Bachelor
 • အတွေ့အကြုံအဆင့်: Entry level
 • အတွေ့အကြုံကြာချိန်: 1 year

လုပ်ငန်းတာဝန်သတ်မှတ်ချက်

Job Description


 • Maintaining and monitoring cash flow of branch with Branch manager
  ရံုးခြဲရိွ ေငြစီးဆင္းမႈကို ဌာနခြဲ မန္ေနဂ်ာႏွင့္အတူ ေစာင့္ၾကည့္ထိန္းသိမ္းရန္
 • Preparing, checking and recording all receipts and payments for all Account Receivables and Account Payables

          All Account Receivables and Account Payables မ်ား၏ ေငြလက္ခံျဖတ္ပိုင္းႏွင့္ ေပးေငြမ်ားကို ျပင္ဆင္ရန္၊ စစ္ေဆးရန္၊ မွတ္တမ္းတင္ရန္။

 • Checking  all original vouchers and related documents submitted by the staff who use the money
  ေငြအသံုးျပဳထားေသာ၀န္ထမ္းမ်ားမွ တင္ထားေသာ မူရင္းေဘာင္ခ်ာမ်ားႏွင့္ ပူးတြဲစာရြက္စာတမ္းမ်ားကို စစ္ေဆးျခင္း
 • Recording in Cash Book (Excel file) for all cash transactions
  ေငြအသြင္း/အထုတ္ စာရင္းမ်ားကို Excel file အသံုးျပဳ၍ မွတ္တမ္းတင္ျခင္း
 • Filing the vouchers and documents
  ေဘာင္ခ်ာမ်ားႏွင့္စာရြက္စာတမ္းမ်ားကို ဖိုင္တြဲျခင္း
 • Verifies and safeguards all vouchers and originating documentation as per policies
  ေဘာင္ခ်ာမ်ားႏွင့္ မူရင္းစာရြက္စာတမ္းမ်ားအားလံုးကို မူ၀ါဒအတိုင္း မွန္ကန္ျပည့္စံုျခင္း ရိွမရိွ အတည္ျပဳေပးျခင္း။
 • Ensure all staff follow the financial policies and procedures in branch
  ေငြေၾကးႏွင့္ပက္သတ္ေသာ မူ၀ါဒမ်ား၊ လုပ္ထံုးလုပ္နည္းမ်ားအတိုင္း ရံုးခြဲရိွ၀န္ထမ္းမ်ား လိုက္နာရန္စီစစ္ေပးျခင္း
 • Report daily cash flow to Branch Manager
  ေန႔စဥ္ေငြစီးဆင္းမႈကို ဌာနခြဲ မန္ေနဂ်ာသို႔စာရင္းပို႔ရန္။
 • Report daily cash balance to HO cashier by the approval of Branch Manager
  ဌာနခြဲ မန္ေနဂ်ာမွ အတည္ျပဳထားျပီးေသာ ေန႔စဥ္လက္က်န္ေငြပမာဏကို ရံုးခ်ဳပ္ေငြကိုင္သို႔ စာရင္းပို႔ရန္။
 • Preparing Weekly expense report, Monthly Receipt and Payment report (two times per month) and submitting them to Accountant together with the related vouchers and documents by the approval of Branch Manager
  အပတ္စဥ္၊ လစဥ္ အသံုးစရိတ္ႏွင့္ေပးသြင္းေငြ၊ ရေငြမ်ားကို (တစ္လလွ်င္၂ၾကိမ္) စာရင္းျပဳစုျပင္ဆင္ရန္၊  စာရင္းမ်ားအား သက္ဆိုင္ရာေဘာင္ခ်ာမ်ားႏွင့္ ဌာနခြဲ မန္ေနဂ်ာမွ အတည္ျပဳထားျပီးေသာ စာရြက္စာတမ္းမ်ားျဖင့္ စာရင္းကိုင္ဆီသို႔ တင္သြင္းရန္။
 • Assist and Verifies rolling cash budget Bi weekly to Sr. Finance Assistant at Head Office
  ၂ပတ္တစ္ခါ လည္ပတ္ေငြ ဘတ္ဂ်က္ကို ရံုးခ်ဳပ္ရိွ Sr. Finance Assistant ေပးပို႔အတည္ျပဳရန္။
 • Coordinating with staff on financial policies and financial reporting requirements especially as relates to cash management
  ေငြေၾကးႏွင့္ပက္သတ္ေသာ မူ၀ါဒ၊ အထူးသျဖင့္ ေငြေၾကးစီမံခန္႔ခြဲျခင္းမ်ားႏွင့္ပတ္သက္၍ လိုအပ္ေသာ စာရင္းေပးပို႔ျခင္းတြင္ ၀န္ထမ္းမ်ားႏွင့္ ညိွႏိႈင္းေဆာင္ရြက္ျခင္း။
 • Assisting administrative/HR tasks in branch – such as bill payments
  ရံုးခြဲရိွ Admin / HR တာ၀န္မ်ားတြင္ ပါ၀င္ကူညီျခင္း (မီတာခေပးသြင္းျခင္းအစရိွသည္ျဖင့္)
 • Manage all processes regarding procurement
  ရံုးရိွ လိုအပ္ေသာ ပစၥည္းမ်ား၀ယ္ယူရာတြင္ ပါ၀င္ျခင္း
 • Maintaining inventory lists and fixed asset lists
  ရံုးရိွ inventory စာရင္း၊ fixed asset စာရင္းမ်ားကို စာရင္းသြင္းရန္ႏွင့္ထိန္းသိမ္းေပးရန္
 • Checking the application forms as per check list of Finance Assistant
  application form မ်ားကို Finance Assistant ၏ check list အတိုင္း စစ္ေဆးေပးျခင္း
 • Enter data into the MIS system

          MIS system ထဲသို႔ အခ်က္အလက္မ်ား ထည့္သြင္းျခင္း

 • Printing and Verify the forms weekly basis from MIS system   

          MIS system မွ ရရိွလာေသာ Form မ်ားကို အပတ္စဥ္ Printထုတ္ျခင္းႏွင့္ စစ္ေဆးျခင္း


PERSON SPECIFICATIONS

    University graduate, preferably in finance and accounting or related field
တကၠသိုလ္တစ္ခုခုမွဘြဲ႔ရရိွရန္ (finance and accounting (သို႔) သက္ဆိုင္ရာနယ္ပယ္မွ ဘြဲ႔ရရိွထားသူမ်ားကို ဦးစားေပးမည္)
    Minimum one year working experience in Finance and accounting
Finance and accounting လုပ္သက္တစ္ႏွစ္ အနည္းဆံုးရိွသူမ်ား
    Good communication, monitoring and planning skills
ၾကိဳတင္စီစဥ္တတ္ျခင္း၊ အကဲျဖတ္ျခင္းႏွင့္ ဆက္ဆံေရးေကာင္းမြန္သူမ်ား

    Computer proficiency in word processing and spreadsheets
Microsoft Word ႏွင့္ Excel ကၽြမ္းက်င္သူမ်ား
    Excellent communication skills in local and English language
ေဒသသံုးစကားႏွင့္ အဂၤလိပ္ဘာသာစကား ေျပာဆိုဆက္ဆံႏိုင္သူမ်ား
    Commitment to and understanding of aims, values and principles
ကုမၸဏီ၏ ရည္မွန္းခ်က္မ်ား၊တန္ဖိုးထားမႈမ်ားႏွင့္စည္းမ်ည္းစည္းကမ္းကို ေလးစားလိုက္နာႏိုင္သူမ်ား
    Local Residents are more preferred.
ေဒသခံေလ်ာက္ထားသူမ်ားအား ဦးစားေပးမည္။

အလုပ်အကိုင်မျှဝေပါ

လျောက်ထားရန်၀င်ပါ

အသိပေးချက်များအသက်သွင်းရန် လုံခြုံမှုရှိပါစေ - နောက်ဆုံးရ အလုပ်များနှင့်သတင်းအချက်အလက်များရယူပါ
အသက်သွင်းရန်
အသိပေးချက်များရပ်ဆိုင်းရန် နောက်ဆုံးရအလုပ်များနှင့် သတင်းများအသိပေးချက်ရယူနေမှုကိုရပ်ဆိုင်းပါ။
ရပ်ဆိုင်းရန်
Mandalay
| အချိန်ပြည့်အလုပ်အမျိုုးအစား |
MMK 200,000 - 400,000
Mandalay
| အချိန်ပြည့်အလုပ်အမျိုုးအစား |
$ လျှို့၀ှက်အပ်သော
Mandalay
| အချိန်ပြည့်အလုပ်အမျိုုးအစား |
MMK 200,000 - 400,000
Mandalay
| အချိန်ပြည့်အလုပ်အမျိုုးအစား |
$ လျှို့၀ှက်အပ်သော