အသစ်တိုးတက်လာသော MyJobs မှကြိုဆိုပါသည်။ မှတ်ပုံတင်၊ သင်၏ဝင်ငွေနှင့်အလုပ်ရှာပါ!  သင်၏လျှို့ဝှက်နံပါတ်ကိုဒီမှာပြန်လည်ရယူပါ။.

အလုပ်အကျဉ်းချုပ်

OBJECTIVES Manage the day to day operation of the accounting department and its associated functions of all of De Heus Myanmar Operation.

  • အနိမ့်ဆုံးပညာအရည်အချင်း: Bachelor
  • အတွေ့အကြုံအဆင့်: Senior level
  • အတွေ့အကြုံကြာချိန်: 4 years

လုပ်ငန်းတာဝန်သတ်မှတ်ချက်


OBJECTIVES
 Manage the day to day operation of the accounting department and its associated functions of all of De Heus Myanmar Operation.
 Overall Responsibility for costing, pricing, assets accounting, and financial management and disbursement including training in this fields and internal financial regulations of De Heus Myanmar Ltd.

REPORTING LINE 
Report From:
 Payable Accountants
 Stock Accountants
 Sale Accountant
Weighing staff

Report To:
Chief Accountant

GOAL 
 Success in developing structure of Finance Department
 Success in leadership in budget and forecast preparation for all entities.
 Success in prepare all required intra-company reporting, month-end and year-end closing.
 Success in developing and executing the financial strategy to achieve operating budget targets
 Success in implementation of effective financial controls and risk management
 Success in creating financial procedures and daily financial management.

TASKS AND RESPONSIBILITIES 
 Key in data for Accounting notes and expenses.
 Monitor for Account Payable.
 Data key in system for Monthly-
 Salaries
 Salemen Bonus
 Salemen Expenses
 SSB
 Personal Income Tax
 Check Monthly Employee Advance payment amount.
 Check Monthly Prepaid Expenses.
 Check Monthly Trial Closing
 Check and Reconcile monthly Intercompany Bank in transit for:
 OCBC MMK
 OCBC USD
 OCBC Euro
 KBZ MMK
 AYA MMK
 YOMA MMK
 HO Cash
 MDY Cash
 NTL Cash
 TT Cash
 TG Cash
 Check and Key in data for MDY Project Cost
 Prepare Fixed assets payment and List in Excel.
 Calculate monthly Depreciation in System.
 Check and Reconcile WHT collect amount and payment amount to government
 Prepare workings in Excel for all activities to provide for management Audit 
 Prepare Quaterly Report for MIC.
Audit
- Organize audit
- Communicate with auditing firm to set up annual audit
- Corporate with auditors' request
- Check/apply auditors advise in ERP system.
 - Acquire any legal document needed as advised by auditors
Monthly Closing
- Close trade period every month 
- Check trade period report
- Close trade period monthly"
- Confirm GL transaction
- Move GL transaction from budget to actual
- Close accounting period
- Check all transactions for correctness
- Close accounting period for financial year
- Clear and consolidate AP account
- Check AP account at month-end & year-end
- Clear AP accounts if needed
- Internal transfer value is recorded correctly
- All WMRs+/- are posted to correct account with correct value
- Ending Goods in transit is correct
- Control inventory accounts
 - Make sure ending inventory accounts are correct according with warehouse report
- Create and control correction document
- Create and check all correction document of IR+/-, PORC, SORC
- Re-evaluation of exchange rate
- Calculate exchange rate re-evaluation
 - Post into GL
- COGS price
 - Value of IR+, IR- is correct
 - IR- is posted to correct account (bagged product, bulk product, re- work)
- Checking for POR price & PI value
 - PORs price are correct
 - Communicate with relating department to fix RM price if there are errors
 - Create correction documents if needed (PORC, PIC)
 - Check COGS and inventory accounts"
Expenses
- Accrued expenses / Prepaid expenses
 - Record any accrued expenses.
  - Keep track of accrued expenses.
  - Consolidate accrued account at the end of the month."
  - Check/keep track of salary expenses
   - Post salary expenses
   - Accrued for bonus. Check and clear accrued salary at month-end, year-end.
    - Support HR for salary, PIT, insurance ⦠calculation"
Expenses
- Fixed Assets
- Check term, conditions and payment for assets, machinery, equipmentâs purchasing contracts
 - Check contract details including: payment term, price, taxes, payment conditions, penalty â¦
 - Working with legal advisor for terms
  - Ask for contract revise if needed."
  - Contract payments
   - Record payment in ERP system before making payment as AN
   - If contract has multiple payments, create multiple lines in the AN
    - Record fixed assets in ERP system
    - Move from CIP to fixed assets account when appropriate
     - Record in fixed asset module
      - Set up for depreciation
       - Adjustment of fixed assets
       - Record any adjustment of fixed assets in both accounting module and fixed asset module
 Generate monthly depreciation
      - Generate monthly depreciation
       - Check and fix errors if occurs"
       - Liquidating of fixed assets
        - Enter liquidation document in Accounting module and Fixed assets module
         - Create necessary adjustment notes
Procedure
- Update and check on payment procedures
- Update payment procedure if needed
 - Check for procedure implementation
Stock count
- Check for confirmation of all intakes
 - All POR/PORIs are confirmed
  - No un-generated VT in the system for intake
   - WMR+/- are confirmed"
   - Checking for generation of JO, IR+, IR-
   - All JO are closed
   - All IR+ are confirmed and fixed cost
   - All IR- are confirmed and fixed cost
   Organize stock count day
   - Contact with other department to organize stock count day
    - Identify risky area to focus on stock count day
 Stock adjustment
      - Communicate with production department for stock adjustment.
      - Investigate the critical differences
      - Create stock adjustment in the system
Taxes/Government
- Check/record commercial taxes and other taxes
 - Check any issue relating to commercial taxes and other taxes
  - Take necessary action to solve any future issues."
  - Action for legal documents
   - Prepare/follow up on any legal document relating to accounting, taxes, licenseâ¦"
   - Prepare quarterly MIC report
    - Prepare quarterly report for MIC

- Calculate sales bonus

  Update sales bonus policy

  Calculate monthly bonus

  Communicate with salesmen for sales bonus

- Check all expense transactions in ERP system

          - Check if all expenses are record before month close; focus on major monthly expenses.

          - Check if analytical descriptions are filled correctly

          - Check if transactions are posted to correct account"

- Control expenses as budget

          - Check if some specific expenses are over budget (for some specific type of expense) --> will be defined clearer later on.

          - Send notification to relating department heads before making payment

EDUCATION
 BSc or MSc degree in Finance or Accounting
 CPA degree (preferable)

EXPERIENCE
 At least 3 years experience in Senior Accountant position, preferable at manufacturing company 
 Experience working with information technology staff to manage finance and accounting software packages
 Experience managing a diverse team (mix of junior, mediocre and senior staff) 

SKILLS
 Excellent written and oral communication skills.
 Demonstrated leadership ability, team management, and interpersonal skills.
 Excellent analytical and abstract reasoning skills, plus excellent organization skills.
 Ability to multi task and handle a fast paced work environment
 Ability to self-manage, prioritize. 


အလုပ်အကိုင်မျှဝေပါ

လျောက်ထားရန်၀င်ပါ

အသိပေးချက်များအသက်သွင်းရန် လုံခြုံမှုရှိပါစေ - နောက်ဆုံးရ အလုပ်များနှင့်သတင်းအချက်အလက်များရယူပါ
အသက်သွင်းရန်
အသိပေးချက်များရပ်ဆိုင်းရန် နောက်ဆုံးရအလုပ်များနှင့် သတင်းများအသိပေးချက်ရယူနေမှုကိုရပ်ဆိုင်းပါ။
ရပ်ဆိုင်းရန်
Yangon
| အချိန်ပြည့်အလုပ်အမျိုုးအစား |
MMK 400,000 - 600,000
Yangon
| အချိန်ပြည့်အလုပ်အမျိုုးအစား |
MMK 400,000 - 600,000
Yangon
| အချိန်ပြည့်အလုပ်အမျိုုးအစား |
MMK 400,000 - 600,000