အသစ်တိုးတက်လာသော MyJobs မှကြိုဆိုပါသည်။ မှတ်ပုံတင်၊ သင်၏ဝင်ငွေနှင့်အလုပ်ရှာပါ!  သင်၏လျှို့ဝှက်နံပါတ်ကိုဒီမှာပြန်လည်ရယူပါ။.

အလုပ်အကျဉ်းချုပ်

Head of Internal Audit Department (Naypyitaw)

  • ဘွဲ့ အမျိုးအစား: Masters
  • အတွေ့အကြုံအဆင့်: Management level
  • အတွေ့အကြုံကြာချိန်: 2 years

လုပ်ငန်းတာဝန်သတ်မှတ်ချက်

Duties and Responsibilities

1)      Head office audit: Plan carry out and report on compliance on audit to verify that all financial document and cash transaction and procurement have been done in conform to the policy of VTM.

·         Verify for all transactions of fixed asset purchase whether it is complying to the policy of VTM, this would include request from any user office, approval, procurement and product quality to ensure that VTM’s benefit has been maintained.

·         Cash management, this included the cash transfer to branches and cash received from other resources, all activities have been done in a safe-guard and in conform to VTM’s Policy.

·         Check and verify, cash at bank and cash flows book whether it is matched in balance. Bank reconciliation has been done to ensure balance of each account is correct. To ensure that all VTM’s property at the head office is kept in a safe place and use it properly.

·         Bookkeeping and Accounting:  All expenses must comply with the principle finance policy and approved by the manager attached with the invoice and receipt. Each transaction has record in the proper account, all journal vouchers have approval. General ledger is matched with the cash books. Financial reports are accurate.

2)      Branch Audit:  Plan, carry out and reports on compliance audit to verify that all financial transaction, cash transaction and administrative are done in conform to the VTM’s policy;

·         Cash management: verify to ensure that cash has been managed well by branch that included, minimum cash balance keep in safe, in bank, each transaction has signature and approved by manager, all cash are kept in safe place, cash demand for each period has been prepared and report to HO to ensure all demand of cash has supplied on time.

·         Bookkeeping, Accounting: All expenses must comply with the principle finance policy and approved by the manager attached with the invoice and receipt. Each transaction included loan to customer and saving has record in the proper account, all journal voucher has approval. General ledger is match with the cash books. Financial reports are accurate and reports on time to Head Office.

·         Administrative: To ensure that all VTM’s assets have been used properly in comply to VTM’s policy. All are kept in a safe place and there is inventory list has been monitored adequacy.

·         Loan Process: To ensure that loan assessment, business plan conducted, guarantor, loan decision making, approval by local authority, loan approval, late loan monitoring and follow up are done in comply to credit policy. Loan loss record and recovery are maintained.

·         Loan Documentation: All loan and client document are kept in order and safe place, this include the collateral, and client file as well as accounting documentation.

·         Checked and commend on improvement of each branch that included: Portfolio quality, loan management, expansion as well as disciplinary of branch office.

3)      Field Level: Plan carry out and reports on the management of the field staff level include:  satisfaction of client with VTM, marketing, reputation and image of VTM:

·         Sampling of borrowers: visit borrowers and borrower groups and verification that no phantom borrowers exist.

·         Loan officer has been well represented for VTM in the field, showing honest to public offering transparence service and earning more respect from public to themselves and VTM.

·         VTM’s name has been promoted in effective manner and VTM’s name is well known.

·         Customers are served adequately.

·         Data security and data integrity are maintained.

·         Check for correctness of teller levels as per VTM’s credit policy.

·         Lending policies and procedures comprising loan application, appraisal, decision-making and so forth are applied properly by management and credit agents.

 

4)      To plan, carry out and report on administration to ensure optimal working conditions in all operation departments and at branch office level. This involves, among others, the following activities:

·         Provision and maintenance of good and safe working facilities in all department including audit department and branches office.

·         To ensure that each staff in operation department including branch level has job description, has clear structure and perform their duties well (has done annual evaluation).

·         To perform other duties as required.

 

5)      To contribute to the development of VTM as whole in order to maintain VTM in a leading position in micro finance sector for the long run.

·         Develop a master plan for audit department including the working plan for each period so that the audit department having clear goal to achieve.

·         Develop and testing audit policy and procedure of internal control to be effectiveness and adaptable, to secure all VTM’s benefit are highly maintained.

·         Participate in Executive committee of VTM, contribute to develop in all area as possible such as operation function, Finance and administration, Human resources, and Information Technology functions. 


Required qualifications and experience: 

The Manager of the Audit department should possess the following characteristics:

a)         Educational background in banking/finance, accounting, business or economic at MBA degree level but preferably at CPA degree level.

b)         At least two years of relevant auditing experience in the micro-finance / banking sector.

c)         Good understanding of financial accounting principles and procedures and VTM’s accounting system and MIS and the related software.

d)         Good computer skill (incl. the accounting & MIS software, Ms. Office) and willingness to learn new software system.

e)         Good ability to speak and write English.

f)          High motivation and ability to progress tasks without close supervision.

အလုပ်အကိုင်မျှဝေပါ

လျောက်ထားရန်၀င်ပါ

အသိပေးချက်များအသက်သွင်းရန် လုံခြုံမှုရှိပါစေ - နောက်ဆုံးရ အလုပ်များနှင့်သတင်းအချက်အလက်များရယူပါ
အသက်သွင်းရန်
အသိပေးချက်များရပ်ဆိုင်းရန် နောက်ဆုံးရအလုပ်များနှင့် သတင်းများအသိပေးချက်ရယူနေမှုကိုရပ်ဆိုင်းပါ။
ရပ်ဆိုင်းရန်
Rest of Myanmar
| အချိန်ပြည့်အလုပ်အမျိုုးအစား |
MMK 400,000 - 600,000
Rest of Myanmar
| အချိန်ပြည့်အလုပ်အမျိုုးအစား |
$ လျှို့၀ှက်အပ်သော
Rest of Myanmar
| အချိန်ပြည့်အလုပ်အမျိုုးအစား |
$ လျှို့၀ှက်အပ်သော
Rest of Myanmar
| အချိန်ပြည့်အလုပ်အမျိုုးအစား |
$ လျှို့၀ှက်အပ်သော